ការ​ប្រឡង​ជ្រើសរើស​គ្រូបង្រៀន​កម្រិត​មូលដ្ឋាន២០១៨
  • ការ​ប្រឡង​ជ្រើសរើស​គ្រូបង្រៀន​កម្រិត​មូលដ្ឋាន២០១៨
2 years ago. 1795

សេចក្ដី​ជូន​ដំណឹង ស្ដី​ពី​ ការ​ប្រឡង​ជ្រើសរើស​គ្រូបង្រៀន​កម្រិត​មូលដ្ឋាន សរុបចំនួន​៦៧៦នាក់ ​បង្រៀន​នៅ​អនុវិទ្យាល័យ ក្នុង​នោះ​តាម​ប្រព័ន្ធ​បណ្ដុះបណ្ដាល​១២+២ ចំនួន៤៧៦នាក់ និង​១២+៤ ចំនួន​២០០នាក់ - ផុត​កំណត់​ទទួល​ពាក្យ​សុំ​ចុះ​ឈ្មោះ​ប្រឡង ៖ ថ្ងៃ​ទី​២៦ ខែ​កញ្ញា ឆ្នាំ​២០១៨ - សម័យ​ប្រឡង ៖ ២៦ តុលា ២០១៨។