ទំនាក់ទំនង

supports@mekongmalls.com
sales@mekongmalls.com

(+855) 0 23 634 6666 / Mobitel: 012 263 888 / Metfone: 097 7755 168 / Smart: 016 28 28 25

#34, ផ្តុលលេខ៧០ សង្កាត់ស្រះចក ខណ្ឌ័ដូនពេញ ក្រុងភ្នំពេញ។

សូមផ្ញើមតិរបស់លោកអ្នកមកកាន់ ក្រុមការងារយើង​

រីករាយជាមួយនិងការសួរសំនួរដ៏សាកសមនិងងាយស្រួលសំរាប់លោកអ្នក.